สนามข่าว 7 สี

รมว.ทส. ปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำ ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง จ.อุทัยธานี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ที่อ่างเก็บน้ำห้วยคลองเตย ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมภายใต้กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน

โดย นายวราวุธ ได้มอบถังน้ำขนาดความจุ 20 ลิตร ให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 8 อำเภอ เพื่อใช้เป็นภาชนะเก็บน้ำไว้ใช้ จากนั้นได้ทำพิธีปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง รวม 8 อำเภอ 68 ตำบล 918 หมู่บ้าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ต้องการให้ทุกชุมชน ทุกหมู่บ้านในประเทศไทยเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำต้นทุนในแหล่งน้ำผิวดินปัจจุบัน หลายพื้นที่ไม่สามารถจัดหาน้ำผิวดินได้ ดังนั้นน้ำบาดาลจึงเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งปัจจุบันมีการนำน้ำบาดาลมาใช้ ประมาณ 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเท่านั้น ยังคงเหลือปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บอยู่ใต้ดินและสามารถนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อีกถึง 30,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในปี 2563 นี้ ได้เร่งรัดให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ