ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าแก้ไขตลาด อบต.สนามแย้

คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลเรื่องนี้ร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ขณะเป็นผู้ว่า สตง. และยังคงกลับไปติดตามความคืบหน้าในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2559 สตง.ตรวจสอบครบทั้ง 6 แห่ง ที่ได้รับงบปีเดียวกัน มีทั้งเปิดให้ชาวบ้านค้าขายตามวัตถุประสงค์และไม่ได้ใช้งาน

เช่น ตลาด อบต.สนามแย้ งบประมาณ 8,300,000 บาท สตง.ตรวจพบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างลานร้านค้าชุมชน มีบริษัท พงศ์เรืองรองก่อสร้าง เป็นคู่สัญญา คณะกรรมการกำหนดราคา คิดราคากลางสูงกว่าที่เป็นจริง หลัง สตง.ทักท้วง เอกชนยอมคืนเงินให้ อบต.นำส่งคืนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว วงเงินกว่า 1,500,000 บาท พร้อมแก้ไขพื้นที่ชำรุดด้วยการรื้อพื้นหินคลุกเดิมและบดอัดพื้นถนนใหม่เสร็จเดือนกุมภาพันธ์

นายก อบต.สนามแย้ ชี้แจงในพื้นที่มีตลาดแบบเดียวกันหลายแห่ง จึงเปิดค้าขายเพียงสัปดาห์ละครั้ง ทั้งนี้หากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมสามารถยื่นขออนุญาตได้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์คุ้มค่า นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะใช้พื้นที่บางส่วนเป็นลานรับซื้อข้าวเปลือก อยู่ระหว่างขออนุญาตเปลี่ยนสภาพการใช้พื้นที่ และนี้คือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่มาจากทุกฝ่ายร่วมมือแก้ไข


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7