ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่โครงการอ่างเก็บน้ำลำนางรอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ประชุมติดตามการบริหารจัดการลุ่มน้ำของสำนักงานชลประทานที่ 8 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด 94 อำเภอ 29.862 ล้านไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตลุ่มน้ำมูล ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา 22 ลุ่มน้ำสาขา มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหมู่บ้านป้องกันชายแดน เก็บกักน้ำได้รวม 2,295 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,361,554 ไร่ ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ 6.45 ล้านไร่ พื้นที่เกษตร 3.651 ล้านไร่ ลุ่มน้ำในพื้นที่มี 10 ลุ่มน้ำสาขา ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ซึ่งเก็บกักน้ำรวมกันได้ 295.38 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำเก็บกัก 65.63 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำใช้การได้ 50.18 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2562 คาดว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่เศรษฐกิจ กรมชลประทาน ได้วางแผนแก้ปัญหาแล้ว โดยวันนี้ ยังได้สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ต้นน้ำลำนางรอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้วางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำหรือฝายทดน้ำบริเวณต้นน้ำลำนางรอง และต้นน้ำลำปลายมาศ รวมทั้งตามลำน้ำสาขา และก่อสร้างโดยเร่งด่วนเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สามารถเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน ฤดูแล้ง และมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปี กรมชลประทาน จึงตั้งเป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เพื่อควบคุมการจัดสรรน้ำแก่เกษตรกร

พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำลำจังหันฯ อำเภอละหานทราย เป็นโครงการขนาดกลาง ความจุ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร มีระบบส่งน้ำ ประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและขวา สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน 25,255 ไร่ ราษฎร 3,305 ครัวเรือน 18 หมู่บ้าน มีน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเพียงพอตลอดปี ทั้งยั้งได้เยี่ยมชมประตูระบายน้ำบ้านเทพพยัคฆ์ และพบราษฎรในพื้นที่โครงการพร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด