ข่าวในพระราชสำนัก

โครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563

ที่โรงแรมดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 โดยเป็นการประกวดภาคสุดท้าย แสดงถึงความสำเร็จของการบูรณาการ ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชน และชมรม ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ขยายการประกวดผลงานในระดับอำเภอ ตลอดจนเป็นเวทีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน

โดยมีจังหวัดนำเสนอผลงานทั้งระดับต้นแบบและดีเด่น 15 จังหวัด, อำเภอ และชมรมฯ ประเภทต่าง ๆ นำเสนอผลงาน 124 แห่ง โดยจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้าทั้งด้านนวัตกรรม และองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด ประเภทจังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร และเชียงใหม่, ประเภทชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค ได้แก่ ชุมชนศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย, ประเภทชมรมฯ ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และโรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และประเภทชมรมฯ ในสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ศูนย์กระจายสินค้าดีซี เชียงใหม่

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด