7HD ร้อนออนไลน์

ปิดสถานบริการในขอนแก่น 14 วัน ป้องกันการระบาดโควิด-19

หลังจากที่จังหวัดขอนแก่นพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นชายต่างจังหวัดและเป็นผู้ที่อยู่ในค่ายมวยที่กรุงเทพมหานคร ก่อนจะมาตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ที่จังหวัดขอนแก่น และขณะนี้อยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยช่วงเย็นวานนี้ (18 มี.ค. 63) นายกองตรีพิชัย วันตา ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น เดินทางไปตรวจตามสถานบริการในอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น เพื่อความร่วมมือในการปิดให้บริการเป็นเลา 14 วัน 

นายกองตรีพิชัย กล่าวว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก โดยมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกจำนวนมาก ในส่วนประเทศไทยพบมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนภายในจังหวัดขอนแก่น มีความปลอดภัยจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันอย่างเข้มข้น โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(7) มาตรา 34 มาตรา 35 แห่งราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ประกอบกับมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา จึงทำให้เกิดการออกมาตรการยับยั้งการระบาดภายในจังหวัดขอนแก่นขึ้น โดยขอความร่วมมือสถานบริการ สถานบันเทิง และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ นวดแผนโบราณ และโรงมหรสพ ทุกแห่งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น ปิดชั่วคราว 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2563 ผู้ใดฝ่าฝืนเป็นความผิดตามมาตรา 35 (1) มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายกองตรีพิชัย กล่าวต่อว่าสถานบริการทั้ง 16 แห่ง ที่จังหวัดขอนแก่นส่งหนังสือเพื่อขอความร่วมมือปิดชั่วคราว 14 วัน ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมทำความสะอาด ฉีดยาฆ่าเชื้อภายในร้านเป็นประจำ เพื่อให้ประชาชนไว้วางใจที่จะเข้าใช้บริการในสถานบริการแต่ละแห่ง ซึ่งเป็นอีกมาตรการของทางจังหวัด และจะไม่มีการขยายเพิ่มสถานบริการแต่อย่างใด เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ประกอบการการ รวมทั้งเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น.