ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุม และติดตามความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดอยคู ตำบลนาปู่ป้อม และโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาโจ้ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ ความคืบหน้าการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ 2 โครงการฯ 11 เส้นทาง โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, การได้รับสัญชาติไทยของราษฎรทั้ง 2 โครงการฯ โดยที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน, การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน และอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง, การแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค โดยโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

ประธานองคมนตรี ได้เน้นการพัฒนาด้านการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมือง สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมกันนี้ ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำรวจเยาวชนที่มีความพร้อมในการเรียนพยาบาล เพื่อขอรับทุนแล้วกลับมาทำงานในพื้นที่

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด