เช้านี้ที่หมอชิต

สปส.ชง ครม.จ่ายชดเชยคนตกงานจากพิษโควิด-19 มากกว่า 7,500 บาท

เช้านี้ที่หมอชิต - สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจ่ายเงินชดเชยลูกจ้างที่ตกงานจากพิษโควิด-19 มากกว่าเดือนละ 7,500 บาท

นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า คณะกรรมการประกันสังคมมีมติให้จ่ายเงินชดเชยลูกจ้าง ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 7,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน แต่ทางผู้บริหารยังมีความกังวลอยู่ว่า เงินจำนวนนี้จะเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหรือไม่ จึงอาจจะพิจารณาให้เพิ่มมากกว่านี้ โดยจะมีการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ขณะที่การลงทะเบียนผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 สามารถทำได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เหมือนกับการลงทะเบียนการว่างงานกรณีอื่น ๆ

ส่วนสิ่งที่ประชาชนมีความเข้าใจผิด และสงสัยกรณีบอร์ดประกันสังคม มีมติเพิ่มอัตราการจ่ายเงินชดเชยการขาดรายได้กรณีว่างงาน 2 กรณี คือ ผู้ประกันตนลาออก รับเงินกรณีว่างงาน ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน (บังคับใช้ 2 ปี) และผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง รับเงินกรณีว่างงาน ร้อยละ 70 ของค่าจ้างไม่เกิน 200 วัน (บังคับใช้ 2 ปี) ซึ่งมติในส่วนนี้ สำหรับกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคโควิด-19