7HD ร้อนออนไลน์

จังหวัดชัยนาทประกาศปิดถนนคนเดินและตลาดนัดป้องกันโรคโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีความรุนแรง และขยายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วน หลายหน่วยงานในจังหวัดชัยนาท จึงประกาศปิดตลาดนัดในพื้นที่เป็นการชั่วคราว เพื่อลดกิจกรรมการรวมคนหมู่มาก ป้องกันการเกิดโรคและเชื้อแพร่ระบาดในพื้นที่   
  
โดยเทศบาลเมืองชัยนาท ประกาศงดจัดถนนคนเดินบริเวณถนนชัยณรงค์ และงดจัดตลาดนัด 2 แห่ง บริเวณถนนพรหมประเสริฐ ซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิงขนาดใหญ่ของชาวชัยนาท  ได้แก่ ตลาดนัดวันเสาร์และตลาดนัดคลองถม  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย  
  
เช่นเดียวกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ได้แจ้งปิดตลาดนัด 4 แห่ง ในบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา โดยได้แจ้งให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันนี้ (25 มี.ค.63) ไปจนถึงวันที่ 14 เม.ย. 2563    

ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาท ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสมและตรวจไม่พบเชื้อจำนวน 9 คน และมีผู้ที่ต้องติดตามเฝ้าระวังกักตัว 14 วัน จำนวน 23 คน