7HD ร้อนออนไลน์

สธ.พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 107 คน ยอดผู้ป่วยสะสม 934 คน

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยว่า วันนี้มีผู้ป่วยเพิ่ม 107 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้  

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 27 คน ได้แก่ กลุ่มสนามมวย 4 คน, กลุ่มสถานบันเทิง 5 คน,กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 14 คน และกลุ่มที่ร่วมพิธีทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย 4 คน

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 13 คนได้แก่ กลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศ/ชาวต่างชาติ 6 คน,กลุ่มผู้ทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 5 คน และบุคลากรทางการแพทย์ 2 คน เนื่องจากผู้ป่วยไม่แจ้งประวัติเสี่ยง ทำให้ต้องกักตัวผู้อยู่ใกล้ชิด 25 คน

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อแต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 67 คน

สำหรับผู้ป่วยอาการหนักมี 4 คน ทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจ และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยสรุป มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 70 คน ยังรักษาในโรงพยาบาล 860 คน เสียชีวิต 4 คน รวมผู้ป่วยสะสม 934 คน