7HD ร้อนออนไลน์

คอหวยเซ็ง สำนักงานสลากฯ มีมติเลื่อนการออกรางวัลไป 2 งวด

นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องการออกรางวัล ของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 จากวันที่ 1 เมษายน 2563  เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ ห้องออกรางวัลสลาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  และจะไม่มีการจำหน่ายสลากงวดวันที่ 16 เมษายน 2563 และงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ วันออกรางวัลที่เลื่อนไปเป็น 2 พฤษภาคม ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในห้วงเวลา ณ ขณะนั้นด้วย  หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจะมีกรพิจารณาและแจ้งให้ทราบต่อไป

ในส่วนของผู้ที่ทำรายการจองสลาก งวดวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่ได้มีการจองสลากในระบบจองล่วงหน้าเมื่อวันที่ 20- 21 มีนาคม 2563  สำนักงานฯ จะโอนเงินคืนเงินให้กับผู้ที่ทำรายการแล้วทั้งหมด โดยจะทำการโอนคืนโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ สำนักงานสลากฯ อาจจำเป็นต้องมีการทบทวนให้มีรูปแบบการออกสลากฯ รางวัล เปลี่ยนจากใบมาเป็นจำหน่ายด้วยเครื่องหรือจำหน่ายผ่านช่องทางแบบออนไลน์ เพื่อลดการติดต่อโรคโควิด-19  ในการเปลี่ยนมือระหว่างผู้ซื้อผู้ขายและบุคลากรของสำนักงานสลากฯ เองด้วย ทั้งนี้ต้องไม่กระทบผู้ขายทั้งหมด โดยสำนักงาน ฯ จะไปศึกษาเพิ่ม เพราะหากไวรัสโควิด-19 นี้ ยาวนานเกินกว่า 1-2  เดือน อาจทำให้สำนักงานสลากฯ ไม่สามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้