ห้องข่าวภาคเที่ยง

ส่ง อสม.กรุงเทพฯ ช่วยคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 เบื้องต้น

อาสาสมัคร (อสม.) ดังกล่าว จะเป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีอยู่ 12,000 คน ซึ่งปกติ อาสาสมัครกลุ่มนี้จะทำหน้าที่เยี่ยมบ้านตามชุมชน 1 คน รับผิดชอบบ้าน 25-30 หลังคาเรือน ตามแผนบริการสาธารณสุข แต่เนื่องจากช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร จึงเพิ่มบทบาทอาสาสมัคร ให้ลงเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อโควิด-19 หรือกลุ่มผู้ที่ต้องกักตัวอยู่บ้านเพื่อรอดูอาการ 14 วัน โดยจะใช้หลักการ “Social Distancing” คือเว้นระยะห่าง 2 เมตร

เบื้องต้น ทีมอาสาสมัครจะนำหน้ากากอนามัยไปแจกให้ผู้ที่ต้องกัก คนละ 14 อัน พร้อมถุงขยะ และที่วัดไข้ พร้อมทั้งสอบถามอาการ โดยจะทำงานร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขต ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์เอราวัณ เพื่อใช้ชุดข้อมูลผู้ที่ต้องถูกกักตัว 14 วัน ทั้งนี้ผู้ที่กักตัวดังกล่าวต้องไปขึ้นทะเบียนไว้กับโรงพยาบาลก่อน เพื่อเป็นข้อมูลให้อาสาสมัครตรวจเยี่ยม

หากพบกลุ่มเป้าหมายมีอาการในระหว่างกักตัว เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลไปยังพยาบาลวิชาชีพ เพื่อตรวจสอบซ้ำ ถ้าผลยืนยันตรงกัน ก็จะพิจารณาให้ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์เอราวัณ ส่งต่อผู้ติดเชื้อเข้ารักษาตามโรงพยาบาลในเขตรับผิดชอบ เพื่อช่วยลดภาระความแออัดในโรงพยาบาล และคัดกรองผู้ต้องกัก 14 วัน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ยังทำให้ประชาชนหันมาใช้บริการสอบถามข้อมูลจากศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือศูนย์เอราวัณเพิ่มมากขึ้น จากเดิมประมาณ 1,200 - 1,500 ครั้งต่อวัน เป็นกว่า 2,000 ครั้งต่อวัน ส่วนใหญ่จะมาสอบถามถึงอาการและความเสี่ยงของการติดเชื้อ รวมถึงขอรับบริการส่งต่อในกรณีที่เป็นกลุ่มเสี่ยง คือเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือมีคนใกล้ชิดติดเชื้อแล้ว และพบว่าตัวเองเริ่มมีอาการเสี่ยงปรากฏตามเงื่อนไข