ห้องข่าวภาคเที่ยง

ช่องทางการขอรับเงินประกันว่างงาน ยื่นได้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำทีมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน แถลง กรณีที่หน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และกรณีนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงาน จากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กักตัว 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ

สำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ โดยยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ยื่นแบบได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี ว่างงาน online (e-form for sso benefits) กรณีคำสั่งภาครัฐ ให้หยุดงาน จะได้รับเงินประกันว่างงาน 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างเป็นเวลา 60 วัน สำหรับเงิน 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง จะไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ประกันสังคมจะจ่ายเงินว่างงาน 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน หรือ 6 เดือน