ข่าวภาคค่ำ

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เรื่องความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเตรียมฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน และการบูรณาการองค์ความรู้วิชาการ ที่สอดรับกับบริบทของพื้นที่ในทุกมิติเป็นตัวขับเคลื่อน กำหนดแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะดำเนินการทันทีเมื่อผ่านพ้นวิกฤติ ประกอบด้วย การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน, การจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถขึ้นทะเบียนระดับชาติและระดับสากล เพื่อสร้างฐานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะนำรายได้มาสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน, การสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และชุมชนท้องถิ่น ในลักษณะ Area Based เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มกลับคืนสู่คนในชุมชน และการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ซึ่งจะเป็นการขยายตลาดและสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติการผ่านระบบเทคโนโลยีทางไกลในห้วงมาตรการฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถนำโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ชุมชนท้องถิ่นในทันที หลังจากประเทศไทยเข้าสู่ภาวะปกติจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด