เช้าข่าว 7 สี

ประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไรตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

เริ่มจากการสิ่งที่เราห้ามฝ่าฝืนเด็ดขาด ทั้งห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 ตามที่ กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดต่างๆ เคยประกาศมาแล้วก่อนหน้านี้ ในการปิดสถานที่เสี่ยงต่อโรค เช่น สนามมวย สนามแข่งขัน ร้านนวด สปา สถานที่ออกกำลังกาย ห้างสรรพสินค้าบางส่วน ห้ามไม่ให้มีการกักตุนสินค้า จำพวก ยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม สินค้าอื่นที่จำเป็นต่อการอุปโภค-บริโภคในชีวิตประจำวัน ไม่ให้มีการชุมนุม ห้ามทำกิจกรรม หรือการมั่วสุม ในสถานที่แออัด หรือกิจกรรมยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ห้ามเสนอข่าวหรือเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19 ที่ไม่เป็นความจริง ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร สั่งให้ปิดช่องทางเข้าประเทศ ทุกช่องทางทั่วประเทศ เว้นแต่ ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี ผู้ขนส่งสินค้าจำเป็น คนไทยกลับประเทศตามการอนุญาตด้วยเงื่อนไขด้านสุขภาพ เป็นต้น

ส่วนมาตรการที่พึงปฏิบัติ สำหรับบุคคลบางประเภท กำหนดให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดโรคโควิด-19 ได้ง่าย ควรอยู่ในที่พัก เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ จากสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ

ด้านการดูแลความสงบเรียบร้อย ให้ตั้งจุดตรวจ ตามเส้นทางคมนาคม สถานีขนส่งหรือโดยสาร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรม หรือการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมเฝ้าระวัง พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค ขณะเดียวกัน สั่งการให้ สถานพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เตรียมความพร้อม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า การประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ครั้งนี้ ยังไม่ใช่การประกาศ "เคอร์ฟิว" ยังไม่ใช่การปิดประเทศ เพราะให้ความสำคัญต่อคนไทยในต่างประเทศที่ต้องการกลับประเทศ และยังไม่ถึงขั้นปิดเมือง แต่ก็กึ่งๆ ปิด เพราะให้ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประตัวและเด็กต่ำกว่า 5 ขวบ อยู่ในเคหสถาน ที่พักอาศัย ส่วนคนกลุ่มอื่นๆยังสามารถไปไหนมาไหนได้

และหากเราต้องการให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยุติลงโดยเร็ว ก็ต้องช่วยกัน รับผิดชอบต่อสังคม ไม่ออกนอกบ้าน ไม่เดินทางไปต่างจังหวัด โดยไม่จำเป็น หากจำเป็นมากๆ ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัย นอกจากจะดูแลสังคมแล้ว ยังเป็นการดูแลตัวเองไม่ให้รับเชื้ออีกด้วย