7HD ร้อนออนไลน์

ปิดการเดินทาง เข้า 3 จังหวัดชายแดนใต้

นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งผลการประชุมร่วมกับกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ผลสรุปให้ปิดการเดินทางเข้าพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้ใช้อำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ปิดการเดินทางเข้ามาสู่พื้นที่ และห้ามเดินทางข้ามจังหวัด ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 25 มี.ค. จนถึง 30 เม.ย. 63 โดยให้ปิดชายแดนทั้งหมด รวมถึงช่องทางธรรมชาติทุกช่องทาง อนุโลมให้คนไทยที่ตกค้างในประเทศมาเลเซีย เดินทางเข้าทางด่านตรวจสุไหงโก-ลก เท่านั้น โดยต้องผ่านการคัดกรอง แล้วส่งรายละเอียดผู้เดินทางเข้า ให้ตำบลปลายทาง ทำการกักตัวในบ้านของตนเอง

การปิดการเข้า-ออกทางถนน ปิดด่านควนมีด ด่านโต้นนท์ ด่านถาวรทั้ง 23 ด่าน จุดที่เคยตั้งเป็นจุดให้บริการประชาชนห้วงเทศกาล จุดตรวจหน้าฐานฯ และจุดตรวจบนเส้นทางที่เข้าสู่พื้นที่เมือง ทั้งนี้ การอนุญาตให้รถคันใดผ่านเข้าออก ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ด่านนั้นๆ ซึ่งแต่ละด่านจะต้องมีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมกัน โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหน่วยหลัก สำหรับรถส่งของ รถส่งอาหาร ให้ผ่านด่านได้โดยมีการคัดกรอง

ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ขอให้ขึ้นมาตั้งจุดตรวจเส้นทางในภูมิประเทศ แจ้งประชาชนไม่ให้เดินทางโดยไม่จำเป็น ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์

2. ไม่ละเว้นการระวังป้องกันตนเอง

3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงความจำเป็น ชี้ให้เห็นว่าใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีการแพร่ระบาดสูง โดยเจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงประชาชนด้วยความละมุนละม่อม ต้องเข้าใจว่า เมื่อประชาชนถึงจำกัดเสรีในการเคลื่อนที่ ย่อมจะแสดงออกถึงความไม่พอใจ จึงควรระมัดระวังการกระทบกระทั่งกับประชาชน

4. ให้ทำความเข้าใจกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา เพื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจต่อไป

5. มาตรการการใช้อาวุธ ให้ใช้อาวุธเมื่อมีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น ที่ด่านตรวจ/จุดตรวจ เจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจ ควรพกพาเฉพาะปืนพก โดยจัดชุดระวังป้องกัน รปภ.โดยรอบ

6. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจความมุ่งหมายอย่างถ่องแท้