7HD ร้อนออนไลน์

นราธิวาส สั่งปิดจังหวัด จำกัดรถเข้า-ออก ได้เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มีหนังสือวิทยุสื่อสารในราชการกรมการปกครองที่ประทับตรา “ด่วนที่สุด” ถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และนายอำเภอทุกอำเภอ เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (26 มี.ค.63)

โดยใจความสำคัญระบุว่า

1.สืบเนื่องจากที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อและเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมากทั่วโลก

2.เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่เชื้อโรคโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส ขอบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระงับการเดินทางเข้าออกโดยพาหนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นกรณีรถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะของส่วนราชการ

3.ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นของประชาชนที่สัญจรเป็นรายกรณี

4.ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติ

5.เพื่อพิจารณาถือปฏิบัติ