7HD ร้อนออนไลน์

ญี่ปุ่น ยกเลิกฟรีวีซาคนไทย-อีกหลายประเทศ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ลุกลามไปทั่วโลก นั้น ล่าสุดทางญี่ปุ่นได้ประกาศเพิ่มมาตการควบคุมการเดินทางของชาวต่างชาติเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางมาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ตะวันออกกลางและแอฟริกา จะต้องเข้ากระบวนการกักกันตัวเองเพื่อดูอาการ 14 วัน

นอกจากนี้ ยังจะระงับการออกวีซาให้กับผู้ที่มีจากภูมิภาคดังกล่าว และจะระงับฟรีวีซา ที่ญี่ปุ่นให้แก่ 7 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย ,สิงคโปร์ ,ฟิลิปปินส์ ,บรูไน ,เวียดนาม ,มาเลเซีย และไทย พร้อมกันนี้ ญี่ปุ่นยังระงับฟรีวีซาแก่ 3 ประเทศในตะวันออกกลาง คือ อิสราเอล ,กาตาร์ และบาห์เรน รวมไปถึง ประเทศคองโก ในแอฟริกา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 28 มี.ค. 63 เป็นต้นไป