7HD ร้อนออนไลน์

อู่ฮั่นเปิดเมืองบางส่วนหลังปิดเมืองนานกว่า 2 เดือน

ทางการเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้เปิดเมืองบางส่วนแล้วเมื่อวานนี้ หลังต้องปิดเมืองนานกว่า 2 เดือน เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 โดยทางการเมือง “อู่ฮั่น” อนุญาตให้เฉพาะการเดินทางเข้าเมืองเท่านั้นแต่ไม่อนุญาตให้ออกจากเมือง

ทั้งนี้ เมืองอู่ฮั่น ในมณฑลหูเป่ย์ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กว่า 5 หมื่นคน  ขณะที่มณฑลหูเป่ย์มีผู้เสียชีวิต 3 พันคน ก่อนที่จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจะค่อย ๆ ลดลง โดยเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพียง 54 คนเท่านั้น ทำให้ทางการเมืองอู่ฮั่น ตัดสินใจเปิดเมืองบางส่วน และจะประเมินสถานการณ์เพิ่มเติมต่อไป