เช้านี้ที่หมอชิต

ก.แรงงาน ช่วยลูกจ้างประกันสังคม 15 ล้านคน ถูกเลิกจ้าง-ลาออกเอง มีสิทธิได้ 5,000 บาทด้วย

เช้านี้ที่หมอชิต - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้สิทธิประโยชน์กับลูกจ้างผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงานเอง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทด้วย

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการเพื่อช่วยเหลือแรงงาน โดยเฉพาะสำนักงานประกันสังคม ซึ่งมาตรการที่ออกมาแล้ว และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ประกอบด้วย การลดอัตราเงินสมทบจากนายจ้างและลูกจ้าง มาตรา 33 และ 39 โดยมีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์รวมทั้งสิ้น 13,346,143 คน

การขยายระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบให้แก่นายจ้าง และผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 มีนายจ้างได้รับประโยชน์ 488,226 ราย และผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ประโยชน์ 1,653,714 คน การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย และยังเพิ่มสิทธิไปถึงกรณีว่างงานเนื่องจากการถูกเลิกจ้าง และลาออกเอง การส่งเสริมให้มีการจ้างงาน โดยขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานวงเงิน 30,000 ล้านบาท รวมถึงการดูแลรักษา โดยให้สำนักงานประกันสังคมเพิ่มสิทธิการรักษาแก่ผู้ประกันตนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 เท่าเทียมกับการรักษาทั้ง 3 กองทุน

โดยมาตรการทั้งหมดนี้ เหลือเพียงกระบวนการบังคับใช้ แต่จากการติดตามสถานการณ์พบว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงต่อเนื่อง จึงได้ปรับเพิ่มมาตรการเพื่อช่วยเหลือแรงงาน และผู้ประกันตนเพิ่ม โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (29 มี.ค.) ได้ประชุมเพื่อวางหลักการแก้กฎกระทรวงเพื่อเยียวยาลูกจ้างผู้ประกันตน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท ซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วที่สุด