7HD ร้อนออนไลน์

รพ.จุฬาฯ เข้มเยี่ยมไข้ผู้ป่วยป้องกันโควิด-19

ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรื่อง”จำกัดการเยี่ยมไข้ผู้ป่วย”

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงขอจำกัดการเยี่ยมไข้ผู้ป่วยดังนี้

1.อนุญาตให้มีผู้เยี่ยมไข้ได้ 2 คนต่อผู้ป่วย 1 รายต่อวัน
2.อนุญาตให้ยืมใครได้เฉพาะช่วงเวลา 11:00 - 13:00 น. และ 17:00 - 19:00 น.
3.ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเยี่ยมไข้โดยเด็ดขาด
4.โหลดสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอันนำไมตลอดเวลาที่เยี่ยมไข้แล้วล้างมือหรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยครั้ง