ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจปรับปรุงภูมิทัศน์พระราชวังจันทน์ ตอนที่ 2

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาจากทุกภาคส่วน รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ยอมรื้อย้ายอาคารพระตำหนักไปก่อสร้างในจุดที่เหมาะสม เพื่อความสง่างาม

ลงพื้นที่ล่าสุดวันที่ 24 มีนาคม จึงไม่มีอาคารพระตำหนักมาบดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว ขณะที่งานก่อสร้างส่วนต่อเติมด้านหลัง งบประมาณ 22 ล้านบาท ก็เสร็จสมบูรณ์ส่งมอบตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน โดยกรมศิลปากรใช้งบประมาณอีกกว่า 20ล้านบาท

ปราชญ์พื้นบ้านชาวพิษณุโลก ฝากข้อสังเกต ศิลปกรรมโทนสี ด้วยการทาสีขาวทั้งหลัง ให้สอดรับกับอาคารส่วนต่อเติม ขัดกับข้อมูลเดิม

คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลร่วมกับอดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน และปราชญ์พื้นบ้านชาวพิษณุโลก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 จนมีการรื้ออาคารพระตำหนักออก

ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ชี้แจงแนวทางซ่อมแซมรอยร้าวที่พื้น ซึ่งเป็นงานก่อสร้างสัญญาเดิม และเร่งรัดงานก่อสร้างสัญญาใหม่ ด้วยล้วนมีเจตนารมณ์เดียวกัน เพื่อยกย่องพระองค์ที่ทรงมีคุณูปการมากมาย เป็นองค์ความรู้ที่จะสืบทอดต่อไป


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7