7HD ร้อนออนไลน์

รองนายกฯ ชี้แจงทำงานช่วงเวลาเคอร์ฟิวต้องมีใบรับรองจากต้นสังกัด

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการประกาศห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาที่กำหนด หรือ เคอร์ฟิว ในช่วง 22.00 – 04.00 น. ว่า จะมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในช่วงเคอร์ฟิว เช่น พนักงานส่งของ พนักงานขนส่งหนังสือพิมพ์ แลกรณีผู้ที่ทำงานเป็นกะ เช่น สื่อมวลชน ข้าราชการ พนักงานโรงงาน แต่จะต้องมีใบรับรองจากบริษัทต้นสังกัดระบุถึงความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ในเวลาที่มีประกาศห้ามออกจากเคหสถาน จึงขอแนะนำให้ทำสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้มากกว่า 1 ชุด กรณีเจ้าหน้าที่ขอยึดใบรับรองนั้นไว้ จะได้มีสำเนาใบรับรองเหลือไว้ใช้แสดงตนต่อไป 

ทั้งนี้ รัฐบาลเห็นถึงความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่จึงยกเว้นเฉพาะในบางกลุ่ม แต่สำหรับคนที่ไม่มีความจำเป็นแล้วฝ่าฝืนข้อกำหนดจะมีโทษต่อไป