7HD ร้อนออนไลน์

ชลบุรีใช้ยาแรงรับมือโควิด-19 หลังผู้ป่วยยังพุ่งสูง

วันนี้ (3 เม.ย.63) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งลงวันที่ 2 เม.ย. 2563 ในการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ หลังจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสม พุ่งสูงถึง 61 ราย และยังพบผู้ป่วยรายใหม่โดยเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นจุดเสี่ยงที่จะมีการแพร่เชื้อดังกล่าวจากชาวต่างชาติ จึงมีประกาศให้ปิดเมืองพัทยาชั่วคราว โดยให้ปิดช่องทางเข้าออก ให้มีด่านสกัดอย่างเข้มข้น และให้หน่วยงานความมั่นคงพิจารณาคัดกรองว่ามีความจำเป็นหรือไม่ ปิดชายหาดทั้งจังหวัด ไม่ให้รวมกลุ่มทำกิจกรรมสังสรรค์แต่ยังเล่นน้ำได้
br />ดยให้อำเภอตั้งชุดเฉพาะกิจออกตรวจราผู้ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการในพื้นที่ ซึ่งผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมอบหมายให้เมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง บูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการปฏิบัติให้สอดคล้องต่อคำสั่ง งดการให้บริการงานบางประเภทของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐไว้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
br />อกจากนั้น ยังคงให้ปิดสถานประกอบการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และสถานประกอบการในลักษณะคล้ายโรงแรมในพื้นที่ จ.ชลบุรี เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และให้สถานประกอบการกำหนดมาตรการสำหรับพนักงานลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการ มิให้เดินทางออกนอกพื้นที่ จ.ชลบุรี
br />ถานประกอบการใดยังมีผู้เข้าพักใช้บริการอยู่ในปัจจุบันหรือมีความประสงค์ไม่ปิดการประกอบการ ให้แจ้งข้อมูลให้นายอำเภอท้องที่ทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และให้ปิดชายหาดในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีทุกแห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ปิดสถานีบริการน้ำมันตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น.ของวันถัดไป
br />วมทั้งให้ปิดตลาดนัดและตลาดที่มิได้เปิดให้มีการค้าขายเป็นประจำทุกวันในพื้นที่ จ.ชลบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เช่นเดียวกับสำนักงานที่ดิน จ.ชลบุรี สาขาบางละมุง ที่ต้องปิดดำเนินการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
br />br />img alt=" " height="984px" id="imgEdit" src="//static.ch7.com/images/detail/detail/35630f0c9285a26f0ae86074c2edd07ach7image.jpg" width="700px" />/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/04/03/73ชลบุรี5.JPG