ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : กรมชลประทาน หน่วยงานหลักดูแล บึงราชนก

กรมชลประทาน ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการน้ำโครงการฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการแผนฟื้นฟูบึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เสนอ ภารกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บน้ำ ขุดลอกทางน้ำเข้าสู่บึงราชนก รวมถึงกำหนดแนวทางการใช้สอยทรัพยากรน้ำ ทั้งยามหน้าแล้งและภาวะน้ำท่วม 

คอลัมน์หมายเลข 7 ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2559 ตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐร่วมกับ สตง. ปัญหาคือมี 5 หน่วยงานขอใช้พื้นที่บึงราชนกและต่างก็ปรับสภาพ ขาดการบูรณาการร่วมกันให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ สภาพพื้นที่จึงตื้นเขิน เก็บน้ำได้เพียง 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร ฤดูฝนจึงมักมีน้ำท่วมรอบบึง ส่วนยามแล้งน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร สตง. พยายามผลักดันเรื่องนี้ กระทั่งรัฐบาลมอบหมาย สทนช.จัดทำแผนแม่บท
 
นอกจากส่วนราชการแล้ว ชาวบ้านที่อาศัยที่สาธารณประโยชน์แห่งนี้เป็นที่ทำกิน พร้อมออกจากพื้นที่ เพื่อให้บึงราชนกได้ใช้ประโยชน์เป็นแก้มลิงอย่างเต็มศักยภาพ

แผนฟื้นฟูบึงราชนก งบประมาณ 1,456 ล้านบาท ใช้เวลาดำเนินการ 7 ปี (2563-2569) โดยบูรณาการร่วมกัน 19 หน่วยงาน ซึ่งแผนปฏิบัติการเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในระยะ 3 ปี (2563-2565) คือการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการขอคืนพื้นที่จากส่วนราชการ จะมีพื้นที่รับน้ำ 3,700 ไร่ เก็บน้ำได้ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร บรรเทาพื้นที่อุทกภัยในพื้นที่อำเภอวังทอง 10,575 ไร่


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7