เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ประกาศ สั่งปิดโรงแรมทุกแห่งสกัดโควิด-19 มีผลพรุ่งนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกประกาศคำสั่งเรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ปิดโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมาย รวมถึงสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน ยกเว้นโรงแรมซึ่งทางราชการใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่พักเพื่อสังเกตอาการ หรือใช้ประโยชน์อื่นใดในทางราชการ ในการแก้ไขปัญหาตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โดยให้มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (4 เม.ย.63)

สำหรับโรงแรมที่มีผู้พักอยู่ก่อนที่คำสั่งนี้จะมีผลใช้บังคับให้พักต่อไปจนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องทั้งหมด แล้วให้ปิดทันที โดยไม่มีการรับผู้เข้าพักเพิ่มอีก ซึ่งโรงแรมที่ยังมีนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าพักอยู่ ต้องแจ้งจำนวนและรายชื่อผู้เข้าพักให้ที่ทำการปกครองอำเภอทราบ เพื่อตรวจคัดกรองผู้เข้าพักทุกคน หากผู้เข้าพักคนใดมีอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อ จะต้องถูกส่งไปแยกกัก หรือคุมไว้สังเกตอาการยังสถานที่ที่จังหวัดกำหนด

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9