7HD ร้อนออนไลน์

ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งปิดป่าตอง วัดไข้คนในพื้นที่ป้องกันเชื้อโควิด-19

จากที่นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เมื่อวานนี้(4 เม.ย.63) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19  เขตพื้นที่ตำบลกะรนและตำบลราไวย์ รวมทั้ง ปิดบริการนำเที่ยวและผู้ประกอบการนำเที่ยว โดยเฉพาะที่ซอยบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ ซึ่งมีประชากรแฝงและนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก จึงเป็นจุดความเสี่ยงของโรคโควิด-19

วันนี้ (5 เม.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงาน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้ลงนามคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ตพบว่ายังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ที่ทำงานหรือสัมผัสกับผู้ทำงานในสถานประกอบการในซอยบางลาเขตเทศบาลเมืองป่าตองทั้งสิ้น

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตจึงออกคำสั่งตามมติที่ประชุม เนื่องจากพื้นที่ตำบลป่าตองเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันมิให้โรคแพร่ไปยังผู้อื่นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม จึงห้ามประชาชนเข้า-ออก จากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพกู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตยกเว้นหรือผ่อนผันต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 ดังนี้ ที่จุดตรวจคัดกรองสี่กอ ถนนพระบารมี ตำบลกะทู้ จุดตรวจคัดกรองไซม่อนคาบาเร่ ถนนสิริราชย์ ตำบลป่าตอง และจุดตรวจคัดกรองหน้าโรงเรียนบ้านกะหลิม ถนนกมลา-ป่าตอง โดยให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมาย เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำจุดคัดกรองและให้เทศบาลเมืองป่าตองร่วมปฏิบัติการ

นอกจากนี้ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับอำเภอกะทู้และเทศบาลเมืองป่าตอง จัดบุคลากรเข้าตรวจวัดไข้ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตองทุกคน หากพบผู้ใดมีอาการที่เข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังจะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการยังสถานที่ที่จังหวัดกำหนด โดยให้เทศบาลเมืองป่าตองทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ถนน บ้านพักอาศัย ร้านค้าในเขตพื้นที่ตำบลป่าตองโดยการฉีดฆ่าเชื้อทั้งหมดทุกหลังคาเรือน

ทั้งนี้ หากโรงแรมใดในตำบลป่าตองยังจำเป็นจะต้องให้พนักงานเข้าไปปฏิบัติงาน ให้โรงแรมนั้นจัดหาที่พักให้พนักงานจนกว่าจะปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จ เพื่อป้องกันมิให้มีการเคลื่อนย้ายพนักงานซึ่งอาจเป็นพาหะในการกระจายของโรค แต่หากพนักงานประสงค์จะกลับภูมิลำเนา ให้โรงแรมแจ้งรายชื่อพนักงานให้หัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำด่านตรวจภูเก็ต (ท่าฉัตรไชย) เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 เม.ย. 2563 นี้

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่มิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการรับเชื้อและอาจเป็นพาหะในการกระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 ไปยังบุคคลอื่นอีก หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจมีความผิดตาม ม. 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษตาม ม. 18 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยคำสั่งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 2563เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น