ข่าวในพระราชสำนัก

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 5 เมษายน 2563 ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง โครงการทูบี นัมเบอร์วัน ในพระดำริ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ โครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 2545 และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงนำคณะกรรมการโครงการฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินโครงการฯ

จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 18 ปี ที่ทรงรับเป็นประธานโครงการฯ ทรงทุ่มเททรงงานจนเป็นที่ประจักษ์ ด้วยทรงมุ่งหวังที่จะสร้างกระแสค่านิยม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร และชุมชนต่าง ๆ ตามพระปณิธาน "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" โดยมีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ พร้อมจัดระบบการบำบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ "ใครติดยา ยกมือขึ้น" เพื่อคืนคนดีสู่สังคม และป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ ตลอดจนสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรมทูบี นัมเบอร์วัน เพื่อร่วมรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เสด็จไปทรงเป็นประธานและทรงร่วมกิจกรรมโครงการฯ ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน และสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ทั่วประเทศกว่า 29 ล้านคน มีการจัดตั้งชมรมทูบี นัมเบอร์วันในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำ ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ กว่า 70,000 แห่ง มีผู้เข้ารับการบำบัดระบบสมัครใจในหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข สมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น ซึ่งร้อยละ 81 ไม่กลับไปเสพซ้ำภายใน 1 ปี นอกจากนี้ ยังทรงร่วมบันทึกเทปรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ช่วง Talk to the Princess ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทุกวันเสาร์ เพื่อทรงตอบจดหมายจากสมาชิกที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ นับเป็นการทรงงานที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เกิดเป็นพลังบวกสร้างสรรค์ในสังคมเป็นวงกว้าง เพื่อต่อสู้ และเอาชนะกับปัญหายาเสพติด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด