7HD ร้อนออนไลน์

ภูเก็ตสั่งปิดตำบลราไวย์ ห้ามคนเข้า-ออกพื้นที่

จากที่เมื่อวานนี้ (5 เม.ย.63) จังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งปิด ต.ป่าตอง อ.กระทู้ เพื่อทำการคัดกรองประชาชนในพื้นที่ หลังพบว่าจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ติดเชื้อจากการทำงานในสถานประกอบการภายใน ซ.บางลา เขตเทศบาลเมืองป่าตอง 

ล่าสุด วันนี้ (6 เม.ย. 63) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตเรื่องปิดสถานที่และกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พื้นที่ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ต พบว่ายังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตมีมติที่ประชุมครั้งที่ 16/2563 เนื่องจากพื้นที่ตำบลราไวย์เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่ทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้อื่น จึงห้ามประชาชนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว กำหนดจุดตรวจคัดกรองโรค บริเวณรอยต่อตำบลกะรนและตำบลราไวย์ และบริเวณหน้าห้างโลตัสสาขาราไวย์
         
โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับอำเภอและเทศบาลตำบลราไวย์ จัดบุคลากรเข้าไปตรวจวัดไข้ประชาชนในพื้นที่ทุกคน หากพบผู้ใดมีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการยังสถานที่กำหนด ให้เทศบาลตำบลราไวย์ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ถนน บ้านพักอาศัย ร้านค้าในเขตพื้นที่โดยการฉีดฆ่าเชื้อทั้งหมดทุกหลังคาเรือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
        
ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่มิให้ออกนอกเคหสถาน หรือบริเวณสถานที่พำนักของตนเพื่อป้องกันตนเองจากการรับเชื้อ และอาจเป็นพาหะในการกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปยังบุคคลอื่น หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ข่าวที่เกี่ยวข้อง