7HD ร้อนออนไลน์

เตือน ชาติในทวีปยุโรป อย่ารีบลดมาตรการป้องกันโควิด-19

องค์การอนามัยโลก ประจำภูมิภาคยุโรป เตือน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในบางประเทศ แม้จะมีสัญญาณไปในทางที่ดีขึ้น แต่ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะลดมาตรการต่างๆ และในทางกลับกัน ควรเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นเป็น 2 หรือ 3 เท่า เพื่อสกัดโรคโควิด-19 ให้หมดไป

เช่นเดียวกับ คณะกรรมาธิการยุโรป เรียกร้องชาติสมาชิกขยายมาตรการปิดพรมแดนภายนอกสหภาพยุโรป ออกไปอีกจนถึงอย่างน้อยวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อชะลอการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังสหภาพยุโรป ประสบความสำเร็จในการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ชะลอการแพร่ระบาดของโรคโควิด-9 ให้ช้าลง คณะกรรมาธิการยุโรป ระบุว่า การขยายมาตรการนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะลดความเสี่ยงการระบาดของโรคต่อไปอีก