ห้องข่าวภาคเที่ยง

เสนอนมกล่อง UHT ลงถุงยังชีพโควิด-19 หลังรายได้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมลด

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย ขอให้นำนมกล่อง บรรจุเข้าไปในชุดยังชีพที่แจกจ่ายให้กับผู้กักกันตนเองจากโรคโควิด-19 ด้วย เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้อัตราการบริโภคสินค้านมลดลงอย่างมาก กระทบต่อรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ปริมาณน้ำนมดิบที่ขายได้แต่ละวันลดลงกว่า 30 %

สำหรับนมกล่อง UHT สามารถเก็บได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น มีคุณค่าทางโภชนาการสูง พร้อมนี้ได้สั่งการให้คณะกรรมการนมและผลิตภัณฑ์นม หรือมิลค์บอร์ด เร่งหาแนวทางนำน้ำนมดิบมาแปรรูปและส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศให้กว้างขวางขึ้นด้วย