ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่เผชิญปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงได้เร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสนองพระราชดำริ

จากสภาพอากาศที่ร้อน แห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร รวมถึงการเกิดไฟป่าในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามสถานการณ์ และทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบปัญหา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ประชุมและติดตามการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร โดยมีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการสนองพระราชดำริ เร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง ช่วยเติมน้ำในเขื่อน รวมถึงดับไฟป่า ลดปัญหาหมอกควันที่เป็นปัญหาเร่งด่วน

โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2563 เร็วกว่าปกติที่เดิมจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงในวันที่ 1 มีนาคม มาเป็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำ 5 ภูมิภาค รวม 7 ศูนย์ และมีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 11 หน่วยทั่วประเทศ มีฐานเติมสารฝนหลวง 5 ฐาน เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงให้ครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำหลักใน 77 จังหวัด โดยได้น้อมนำศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทั่วประเทศ รวมถึงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ทำให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองโครงการในพระราชดำริ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องสมดังพระราชปณิธานในการช่วยเหลือพสกนิกร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด