7HD ร้อนออนไลน์

ไทยเปิด 4 ด่านรับคนไทยตกค้างในมาเลเซียกลับประเทศเริ่ม 18 เม.ย.นี้

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับคนไทยตกค้างในประเทศมาเลเซียกลับไทยว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ แจ้งว่า มีคนไทยแจ้งจะเดินทางกลับเข้าประเทศราว 8,000 คน แต่รัฐบาลไทยมีมาตรการกำหนดและควบคุมให้คนไทยเดินทางกลับมาในประเทศได้วันละไม่เกิน 300 คน ใน 4 ช่องทาง ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา วันละไม่เกิน 100 คน , จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส วันละไม่เกิน 100  คน จุดผ่านแดนถาวร อำภอเบตง จังหวัดยะลา วันละไม่เกิน 50 คน และจุดผ่านแดนถาวรวังประจัน จังหวัดสตูล วันละไม่เกิน 50 คน เพื่อคัดกรองและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

ทั้งนี้ ประเทศมาเลเซียจะมีการเปิดด่านพรหมแดนไทย-มาเลเซีย ให้คนไทยที่ทำงานและอาศัยในประเทศมาเลเซีย กลับประเทศไทยได้ในวันที่ 18 เมษายนนี้  โดยเมื่อคนไทยเดินทางมาถึงจะต้องมีการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 หากไม่พบว่ามีไข้จะถูกส่งตัวไปกักต่อ 14 วัน ยังสถานที่กักตัวของรัฐบาลตามภูมิลำเนาต่อไป