ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2563

เวลา 17.21 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2563 โอกาสนี้ เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบทูลด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศเครื่องราชสักการะ ให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปสำหรับถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญต่าง ๆ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายฉีดพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง

จากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถไปทรงพระสุหร่ายสรงปูชนียวัตถุ ตามเจดียสถานในพระอาราม ได้แก่ พระพุทธรูป ณ หอพระคันธารราษฎร์, พระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย 1 องค์ กรุงศรีอยุธยา 33 องค์ และกรุงธนบุรี 1 องค์ ณ หอพระราชกรมานุสร, พระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ 8 องค์ ณ หอพระราชพงศานุสร แล้วเสด็จไปยังพระศรีรัตนเจดีย์ ทรงพระสุหร่ายสรงองค์พระพุทธเจดีย์ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเสด็จขึ้นพระมณฑป ทรงพระสุหร่ายสรงพระไตรปิฎก ต่อจากนั้น ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปเทพบิดร และพระพุทธรูปบริวาร ที่จระนำปราสาทพระเทพบิดร แล้วทรงพระสุหร่ายสรงต้นนิโครธ และทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปที่พระวิหารยอด, ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และพระพุทธบาทจำลอง ณ หอพระมณเฑียรธรรม แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง

ต่อจากนั้น เสด็จไปยังหอพระนาก ทรงพระสุหร่ายสรงพระบรมอัฐิ พระอัฐิ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์ 5 รูป สดับปกรณ์ พระอัฐิพระบวรราชเจ้า 4 พระองค์ และพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วทรงทอดผ้าคู่สำหรับพระอัฐิพระราชวงศ์ 40 คู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบ 40 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

พระราชพิธีสงกรานต์ คือ พิธีที่พระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันเถลิงศกขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติตามประเพณีนิยมของไทยแต่โบราณ โดยจะกระทำช่วงกลางเดือนเมษายน และมีพิธีรวม 3 วัน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้รวมพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันไว้ในคราวเดียว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีสงกรานต์ขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน ซึ่งมีการบำเพ็ญพระราชกุศล และการพระราชพิธีต่าง ๆ ตามราชประเพณีเดิม พร้อมจัดให้มีเครื่องราชสักการะพระราชทานแก่กระทรวงมหาดไทย เชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาตามปูชนียสถานสำคัญ ต่อมาในปี 2511 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันที่ 15 เมษายนเพียงวันเดียว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด