7HD ร้อนออนไลน์

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศห้ามรถกระบะ-รถ 6 ล้อ -10 ล้อ วิ่งใน กทม.ช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไป เดินในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

ด้วยมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากมีการระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 ปีนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และได้มีการออกข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 5 เมษายน 2563 และ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 กําหนดมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว

เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร ตลอดจนความเหมาะสมต่อระบบการขนส่ง และการจราจรในห้วงระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (38) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และมาตรา 339 (2) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบกับคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ 524/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 28 กันยายน 2522 จึงออกข้อบังคับไว้

ข้อ1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วย การห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ปีขึ้นไป เดินในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
ข้อ2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2523
ข้อ3 ให้ยกเว้นการบังคับใช้ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร เฉพาะ ในส่วนห้ามการเดินรถ ดังต่อไปนี้

(1) ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามเดินรถ และการห้ามจอดรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปและรถพ่วงในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543
(2) ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามรถเดินรถ และการห้ามจอดรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปและรถพวงในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
(3) ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามเดินรถ และการห้ามจอดรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป และรถพ่วงในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546
(4) ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามเดินรถและการห้ามจอดรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป และรถพ่วงในเขตกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2549
(5) ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ และ 6 ล้อ เดินในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552
(6) ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อ ขึ้นไป เดิน และห้ามจอดรถในทางบางสาย พ.ศ. 2561

ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563
พลตํารวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/04/17/4ข้อบังคับ.jpg


/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/04/17/4ข้อ.jpg