ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช ทรงรับเครื่องสรงน้ำสงกรานต์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ เชิญไปถวาย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับเครื่องสรงน้ำสงกรานต์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ เชิญไปถวาย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563

เวลา 10.00 น. วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงรับเครื่องสรงน้ำสงกรานต์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญไปถวาย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563

ทั้งนี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดถือความกตัญญูกตเวทีเป็นที่ตั้ง ครั้นถึงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ ทรงพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีแล้ว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญน้ำสงกรานต์ไปพระราชทานแก่พระราชวงศ์ กับทั้งข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ ตามโบราณราชประเพณี ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด