เจาะประเด็นข่าวค่ำ

จ่ายวันที่ 2 เงินชดเชย ประกันสังคมมาตรา 33 ที่ว่างงานจากโควิด-19

โดยล่าสุดมีผู้ยื่นขอใช้สิทธิกว่า 800,000 คน จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า มีผู้ที่เข้าเกณฑ์ราว 400,000 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการรับรองจากนายจ้าง โดยนายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องให้ข้อมูลที่ตรงกัน

สำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินชดเชยในส่วนนี้ ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 และเป็นผู้ประกันตนที่ไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้าง ทั้งที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ

โดยผู้ประกันตนยื่นขอใช้สิทธิได้ 2 ช่องทาง คือ ยื่นผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน online จากนั้นยื่นด้วยวิธีปกติ ดาวน์โหลดแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน พิมพ์แบบฟอร์มออกมากรอกข้อมูล พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร และจัดส่งเอกสารให้สำนักงานประกันสังคมทางไปรษณีย์ แฟกซ์ อีเมล และแอปพลิเคชันไลน์ จากนั้นจะได้รับการแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติ หากไม่ได้รับสิทธิสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน

ส่วนนายจ้างจะต้องกรอกแบบรับรองการปิดกิจการจากเหตุโควิด-19 ทางเว็บไซต์ หรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ได้