ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศกรมป่าไม้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล หรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่โครงการหลวง

ที่ทำเนียบองคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศกรมป่าไม้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเพื่อควบคุม ดูแล หรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่โครงการหลวง ซึ่งปัจจุบันมี 37 โครงการ โดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทาน “โครงการหลวง” เมื่อปี 2512 เพื่อช่วยราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูงทางภาคเหนือ สร้างอาชีพทดแทนการปลูกพืชเสพติด ส่งเสริม และสนับสนุนให้ราษฎรมีความอยู่ดี กินดี ดำรงชีวิตในถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำลำธารสำคัญของประเทศอย่างเหมาะสม เกื้อกูลกัน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุตามพระราชประสงค์อย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน พื้นที่ดำเนินงานโครงการหลวงใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา และตาก กว่า 3.18 ล้านไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืออุทยานแห่งชาติ การใช้ประโยชน์พื้นที่จึงมีข้อจำกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่โครงการหลวงใช้พื้นที่ เริ่มจากสำรวจขอบเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์ และขออนุมัติดำเนินโครงการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากกรมป่าไม้ โดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จะประสานการปฏิบัติกับโครงการหลวง เพื่อขอใช้ประโยชน์พื้นที่ในส่วนที่ตั้งของสถานีวิจัย และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แล้วจึงจะดำเนินการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกร ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานโครงการหลวงบรรลุสู่เป้าหมายการพัฒนาชุมชนให้มีสุข สิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ตลอดจนส่งเสริม ฟื้นฟูสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด