7HD ร้อนออนไลน์

สบส. เตือนรพ.เอกชน ห้ามตั้งจุดตรวจโควิด-19 ในที่สาธารณะฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีข้อร้องเรียนสถานพยาบาลเอกชนออกตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่สาธารณะว่า แม้ สบส.ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 นอกสถานพยาบาลได้ แต่การปฏิบัติของสถานพยาบาลเอกชนจะต้องดำเนินการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการร่วมกับสถานพยาบาลภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ เช่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

แต่ทางปฏิบัติกลับพบ สถานพยาบาลเอกชนบางแห่งดำเนินการไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยได้จัดตั้งจุดบริการตรวจโรคโควิด-19 ในพื้นที่สาธารณะ เช่น หน้าห้างสรรพสินค้า สถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มน้ำมัน) และหน้าร้านสะดวกซื้อ ซึ่งมีประชาชนสัญจรอย่างพลุกพล่านทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคหากผู้ป่วยโรคโควิด-19 เดินทางออกมารับบริการอาจจะเกิดการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเดินทางได้ รวมทั้งอาจจะส่งผลให้การเก็บสิ่งส่งตรวจไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้วย

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตรายและให้สถานพยาบาลเอกชน มีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอย้ำให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง หากจะออกให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ต้องดำเนินการ ณ ที่พัก หรือสถานที่กักกันเท่านั้น ห้ามตั้งจุดในพื้นที่สาธารณะ หรือแหล่งชุมชนที่มีการสัญจรพลุกพล่านโดยเด็ดขาด หากตรวจพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการเอาผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 โดยผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะถือว่ามีความผิดในฐานไม่ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของตน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ