7HD ร้อนออนไลน์

เทศบาลนครรังสิตจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ครัวเรือนละ 1 พันบาท

วันนี้ (28 เม.ย.63) นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่าจาการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ตามคำสั่งเทศบาลนครรังสิต เพื่อพิจารณากำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เยียวยาครอบครัวละ 1,000 บาท ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ตามรายละเอียด ดังนี้
  
1. มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นับจนถึงวันสุดท้ายของการลงทะเบียน (เกิดก่อนวันที่ 8 พ.ค. 2545)
2. ผู้มาลงทะเบียนต้องไม่เป็นนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับเงินเดือนประจำ
3. ผู้มาลงทะเบียนเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครรังสิตก่อนวันที่ 18 มี.ค. 2563
4. ผู้มาลงทะเบียนเป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ
5. ผู้มาลงทะเบียนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดปทุมธานี หรือตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
    5.1 เป็นผู้ประกอบกิจการ และได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทำให้ต้องหยุดการประกอบกิจการหรือไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ส่งผลให้ขาดรายได้ หรือรายได้จากการประกอบอาชีพลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ
    5.2 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบการซึ่งถูกเลิกจ้าง ถูกพักงานหรือลดเวลาทำงาน ทำให้ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือได้รับค่าจ้างลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ
    5.3 เป็นผู้ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบากจากการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 หรือมาตรการเร่งด่วนต่าง ๆ ทำให้ประสบปัญหาในการดำรงชีพ
6.ได้รับ 1 สิทธิต่อ 1 ครอบครัว

ทั้งนี้ เทศบาลนครรังสิตจะทำการเปิดระบบให้ลงทะเบียนดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 4 – 8 พ.ค. 2563 นี้ โดยมีการกระจายจุดที่จะลงทะเบียนในเขตเทศบาลนครรังสิตกว่า 40 จุด เพื่อไม่ให้ประชาชนแห่มาลงทะเบียน ณ ทำการเทศบาลนครรังสิต รวมทั้งมีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตลงทะเบียนด้วยส่วนหนึ่ง

นายธีรวุฒิ กล่าวต่อว่าโครงการนี้ทางเทศบาลนครรังสิตคาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 27 ล้านบาท โดยจะให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบผู้ที่ยื่นลงทะเบียนเพื่อความยุติธรรม และเป็นไปตามสิทธิและตามระเบียบของทางราชการ ก่อนที่จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของแต่ละบ้านที่ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา