เกาะกระแสออนไลน์

ด่วน!! นายจ้างกว่า 5.4 แสนราย ไม่ส่งหนังสือรับรองการหยุดงาน ทำลูกจ้างไม่ได้รับเงินชดเชยประกันสังคม

ประกันสังคม วอนนายจ้างเร่งส่งหนังสือรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง หลังพบนายจ้างจำนวนกว่า 5.4 แสนราย ยังไม่ยื่นรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือในการจ่ายสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้าง ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้เปิดช่องทางให้บริการขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าวเป็นการเฉพาะ โดยผู้ประกันตนจะต้องยื่นขอรับสิทธิ และนายจ้างมีหน้าที่รับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ผ่าน e-form บนหน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th ผลปรากฏว่าขณะนี้มีผู้ประกันตนผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับสิทธิจำนวนกว่า 1 ล้านราย สำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และวินิจฉัยสั่งจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนไปแล้ว จำนวนกว่า 300,000 ราย ทั้งนี้ เป็นผู้ประกันตนที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 75 ของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน อีก 200,000 ราย

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลสำนักงานประกันสังคมพบว่า ขณะนี้ มีนายจ้างจำนวนกว่า 5.4 แสนราย ยังไม่ยื่นรับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ส่งผลให้ผู้ประกันตนกลุ่มที่เหลือยังไม่ได้รับเงิน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะมี SMS แจ้งผู้ประกันตนเพื่อขอให้ติดตามนายจ้าง ยื่นหนังสือรับรองการหยุดงานให้สำนักงานประกันสังคมโดยเร็ว

สำนักงานประกันสังคมย้ำอีกครั้งว่า ขอให้นายจ้างในกลุ่มดังกล่าวเร่งยื่นรับรองการหยุดงาน ของลูกจ้างอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ผ่านช่องทาง e-form บนหน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เพียงนายจ้างระบุวันที่หยุดงาน และวันที่ครบกำหนด เพื่อสำนักงานประกันสังคมได้เร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้สิทธิประโยชน์ถึงมือผู้ประกันตนโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 เมษายน 2563 เห็นชอบให้ขยายความครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 ว่างงานจากมีเหตุสุดวิสัย เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากผลกระทบจากโควิด-19 สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 62 % ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน ดังนี้

– กรณีผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19
– กรณีผู้ประกันตนที่ไม่สามารถทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของรัฐ


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนรับเงินประกันสังคมมาตรา 33 ลูกจ้าง นายจ้าง เยียวยาโควิด-19