เกาะกระแสออนไลน์

แนะนำแบบละเอียด! ขั้นตอนขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร-การปรับปรุงทะเบียนของเกษตรกรรายเดิม

แนะการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อขอรับสมุดทะเบียนเกษตรกร

สืบเนื่องจาก ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการ อนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จำนวน 15,000 บาทต่อครัวเรือน แบ่งจ่าย 3 เดือน (พ.ค. 63 - ก.ค. 63) ทางกรมส่งเสริมการเกษตรระบุว่า การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรนี้จะใช้ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมงและกรมปศุสัตว์ สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือยังไม่มีสมุดทะเบียนเกษตรกร ทางสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้ออกมาแนะนำขั้นตอนการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อขอรับสมุดทะเบียนเกษตรกร โดยฐานทะเบียนเกษตรกรนั้น ได้กําหนดให้ 1 ทะเบียนบ้าน = 1 ครัวเรือน

ในวันที่ขึ้นทะเบียน กับทางเกษตรกรต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน เพื่อนำมายื่นต่อสำนักงานเกษตรอำเภอ ดังนี้

1.แบบ ทบก. 01
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาโฉนดที่ดิน กรณีเช่าที่ดินทำการเกษตรต้องมีสัญญาเช่า
5.รูปถ่ายแปลงปลูกพืชตามชนิดที่ขอขึ้นทะเบียน
6.รูปถ่ายผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ขนาด 1 นิ้ว)

อย่างไรก็ตาม เราจะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ก็ต่อเมื่อทําอาชีพการเกษตร (ปลูกพืช) เป็นไปตามจํานวนที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ ได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ประกอบกิจกรรมการเกษตร ดังนี้

1.การทํานาหรือทําไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ รวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป
2.การปลูกผัก หรือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือการเพาะเห็ด หรือการปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป
3.การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น หรือการปลูกสวนป่า หรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจํานวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป
4.การปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1ไร่ และมีจํานวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป
5.การทํานาเกลือสมุทร บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
6.การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน
7.การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอื่น ๆ หมายความว่า การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง จิ้งหรีด ด้วงสาคู ไส้เดือนดิน ชีวภัณฑ์และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
8.ประกอบการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กําหนดและมีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทต่อปีขึ้นไป

สำหรับการยื่นแบบ ทบก. 01 ให้ยื่นที่สํานักงานเกษตรอําเภอ ณ ที่ตั้งแปลงปลูก หลังปลูกพืช 15 วัน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการดังนี้

- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- ตรวจสอบข้อมูล
- ติดประกาศในชุมชน 3 วัน
- เจ้าหน้าที่ยืนยันข้อมูลในระบบ
- การขึ้นทะเบียนเกษตรกรสมบูรณ์

กรณีการปรับปรุงทะเบียนของเกษตรกร (รายเดิม-แปลงเดิม) มีข้อปฏิบัติดังนี้

1.การแจ้งปลูกพืชทุกฤดูเพาะปลูก หลังจากปลูกพืชชนิดนั้น ๆ แล้ว 15 วัน
2.การแจ้งปรับปรุงข้อมูล
- กรณีข้าว/พืชไร่ หรือพืชอายุสั้น แจ้งปรับปรุงข้อมูลตามรอบการผลิตพืช
- กรณีไม้ผล/พืชยืนต้น แจ้งปรับปรุงข้อมูลแจ้งปรับปรุงเป็นประจําทุกปี
3.หัวหน้าครัวเรือน สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่เคยแจ้งไว้ตอนขึ้นทะเบียนได้

บุคคลที่ต้องสิ้นสุดสถานภาพในทะเบียนเกษตรกร

1.เสียชีวิต
2.เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
3.แจ้งยกเลิกประกอบการเกษตร
4.แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
5.ไม่มีการปรับปรุงสถานภาพเลยติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และมีผลย้อนหลังสําหรับผู้ไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560)

ทางสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ยังได้อธิบายเพิ่มเติมถึงแอปพลิเคชัน Farmbook ว่า ในส่วนของในปี 2559 กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น Farmbook ขึ้นเพื่อให้บริการสําหรับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ดังนั้น แอปพลิเคชัน Farmbook จึงใช้สําหรับการปรังปรุงทะเบียนเกษตรกร ที่เป็นเกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม คือ แจ้งปลูกพืชทุกฤดูเพาะปลูก และลบรายชื่อสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่ได้ช่วยงานการผลิตแล้ว เท่านั้น

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไขข้อสงสัย! การปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร เพื่อลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยาโควิด
- ไขข้อข้องใจ ทะเบียนเกษตรกร คืออะไร? ก่อนลงทะเบียนเกษตรกร ผ่าน Farmbook รับเงินเยียวยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง