7HD ร้อนออนไลน์

ผู้ว่าฯนครพนมไฟเขียวขอขายเหล้า เบียร์ได้

หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  หรือ ศบค. ได้ออกมาตรการผ่อนปรน 6 กิจกรรมและ 1 ใน 6 กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนคือการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ต้องซื้อไปดื่มที่บ้านเท่านั้น แต่ยังมีบางจังหวัดที่ผู้ว่าฯ ได้ใช้ดุลยพินิจห้ามจำหน่ายต่อตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่
ล่าสุดนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ออกคำสั่ง จังหวัดนครพนมที่ ๑๐๕๒ / ๒๕๖๓ เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗ )

ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๗๖ / ๒๕๖๓ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๗๕๕ / ๒๕๖๓(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๘๐๔ / ๒๔๖๓ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งเกี่ยวกับการจำหน่ายสุรา นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๒ ข้อ ๗ (๑) ช้อ ๑๑ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑ ) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และช้อ ๑ (๑) ก. ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘(ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนคพนม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้มีคำสั่งดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๒ (๓) แห่งคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๗๒๖ / ๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้แก้ไขโดยคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ ๘๐๔ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม ข้อ ๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

(๓) ให้ร้านค้า หรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ยสุราตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ จำหน่ายสุราได้ แต่สำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอออล์ในร้าน

ข้อ ๒ คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นตันไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสั่ง ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครพนม