ห้องข่าวภาคเที่ยง

คุมเข้มการบิน ออกประกาศท่าอากาศยานให้บริการไม่เกิน 19.00 น.

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศกำหนดให้ท่าอากาศยานที่ให้บริการการบิน สามารถดำเนินการได้ในช่วงเวลา 07.00 – 19.00 น. เท่านั้น พร้อมเปิดช่องให้ ผู้ดำเนินการท่าอากาศยาน หรือสนามบินอาจพิจารณากำหนดระยะเวลาการเปิดให้อากาศยานขึ้นลงให้สั้นลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยยังคงห้ามไม่ให้อากาศยานเปิดให้เครื่องบินที่ขนส่งคนโดยสารจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยโดยเด็ดขาด ยกเว้น อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร ,ขอลงจอดฉุกเฉิน และทางเทคนิค ซึ่งต้องไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่องบิน ,ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทั้งทางการแพทย์และขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 รวมถึงที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา และอากาศยานขนส่งสินค้า เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปสู่พื้นที่อื่นและป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่ซึ่งเคยควบคุมได้แล้ว

เช่นเดียวกับกรมการขนส่งทางบก ก็ได้ออกประกาศ "มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด" โดยผู้โดยสารที่เดินทางข้ามจังหวัด ห้ามลงจากรถระหว่างทาง หรือในสถานที่ซึ่งมิใช่ที่หยุด หรือจอดตามที่กำหนดไว้ และต้องกรอกแบบคำถามสุขภาพ หากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตาม ให้สิทธิผู้ประกอบการสามารถเลื่อนเวลาการเดินทางหรือคืนเงินค่าโดยสารให้แก่ผู้โดยสารได้ทันที

พร้อมนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง และห้ามรับประทานอาหารบนรถ เว้นแต่กรณีจำเป็น เพื่อป้องกันการถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าระหว่างเดินทาง รวมถึงให้ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ