ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท

เวลา 14.09 นาที วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 และผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ด้วยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหุ่นยนต์ปิ่นโต จาก "โครงการหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19" พร้อมหุ่นยนต์ "กระจก" ระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์และผู้ป่วย, เครื่องช่วยหายใจ, ชุด PAPR, ชุด Isolation gown และชุด Shoe cover แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงพระราชทานผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับผู้สูงอายุในความดูแลของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และหน้ากากอนามัยแก่ครู และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ออฟโรด เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ในจังหวัดกาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก สำหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง และเพื่อขนส่งวัตถุดิบประกอบอาหาร ตำราเรียน สื่อการเรียนการสอน และปัจจัยทางการผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด