7HD ร้อนออนไลน์

ราชกิจจานุถเบกษาเผยแพร่ประกาศยุบพรรคอนาคตใหม่

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2563 มีคำสั่งให้ ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง ประกอบมาตรา 72 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 มี.ค. พ.ศ. 2563 พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา นายทะเบียนพรรคการเมือง

ทั้งนี้ ในประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคอนาคตใหม่ มีการแนบท้ายสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมาทั้งหมด 26 หน้า โดยมีนายนุรักษ์ มาประณีต ลงนามในฐานะประธานศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 8 คนด้วย ซึ่งคำวินิจฉัยดังกล่าวได้สั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง ประกอบมาตรา 72 เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ 2 ม.ค. 2562 หรือ วันที่ 11 เม.ย. 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรค ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคสอง มีกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค และห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคดังกล่าวไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/05/06/17อนาคตใหม่.JPG