ห้องข่าวภาคเที่ยง

ประกันสังคม เร่งแก้ปัญหาการจ่ายเงินว่างงาน ภายใน 15 พ.ค.นี้ เร่งนายจ้างรีบรับรองสิทธิ

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งรัดให้ดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย 62 % ของค่าจ้างไม่เกิน 3 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมได้ทยอยจ่าย เสร็จสิ้นไปกว่าครึ่งจากจำนวนผู้มีสิทธิ ณ วันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา จำนวน 990,523 คน อนุมัติแล้ว 492,273 ราย เป็นเงิน 2,563.612 ล้านบาท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้จ่ายสิทธิประโยชน์ให้แล้วเสร็จงวดแรก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้

สำหรับสถานประกอบการที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราว และไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมขอให้สถานประกอบการกลุ่มดังกล่าว เร่งดำเนินการรับรองการหยุดของลูกจ้าง ซึ่งพบว่ามีผู้ประกันตน จำนวน 289,104 ราย ที่รอนายจ้างรับรองสิทธิ โดยกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม จะประสานงาน ส่งหนังสือแจ้งเตือน ไปยังสถานประกอบการกลุ่มนี้ เร่งรัดให้รับรองการหยุดงานของลูกจ้าง ภายในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้

ในส่วนกรณีลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับการวินิจฉัยปฏิเสธ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย สำนักงานประกันสังคม ได้เตรียมรองรับข้ออุทธรณ์จากผู้ที่ได้รับการปฏิเสธสิทธิดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการอุทธรณ์ในการร่วมพิจารณาวินิจฉัยให้กับผู้ที่ได้รับการปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งขอให้ผู้ประกันตนที่ได้รับการปฏิเสธสิทธิดังกล่าว รีบยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงานประกันสังคมโดยทันที

ทั้งนี้ปัญหาความล่าช้าในการจ่ายเงินนั้น นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระด้านการเงิน พบว่าอาจไม่ได้เกิดจากเจ้าหน้าที่ แต่เป็นเพราะระบบไอที ที่ล้าหลังมาเกือบ 20 ปี ไม่มีการปรับปรุงระบบใหม่ และยังมีความผิดปกติในเรื่องการปรับปรุงระบบไอที วงเงินกว่า 2 พันล้านบาทรวมอยู่ด้วย พร้อมตั้งคำถามว่า ทำไมมีการตรวจรับงานทั้งที่ระบบ sapiens เป็นระบบที่ล้าหลัง จึงเรียกร้องให้ ป.ป.ช.ออกมาชี้แจงความคืบหน้าการสอบสวนกรณีระบบไอทีในสำนักงานประกันสังคมด้วย