7HD ร้อนออนไลน์

อนุทิน วอนอย่ากังวลปลดจีน-เกาหลี จากประเทศกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีการเสนอปลดประเทศจีนและเกาหลีใต้ ออกจากบัญชีประเทศกลุ่มเสี่ยงว่า ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ จะมีคณะกรรมการวิชาการประกอบด้วยบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมพิจารณา ก่อนจะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการพิจารณาและลงนามก่อนจะส่งไปประกาศในราชกิจานุเบกษา โดยเมื่อวานนี้ ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.เห็นชอบในหลักการแล้วแต่จะประกาศช่วงใดยังไม่ทราบรายละเอียด 

นายอนุทิน ยังกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการปลดจีนและเกาหลีใต้ ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า จะทำให้มีการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวเข้าไทย ว่า การจะปลดประเทศใด คณะกรรมการวิชาการได้พิจารณาทุกมิติอย่างรอบคอบแล้วและประเทศไทยยังมีมาตราการกำหนดเรื่องชาวต่างชาติ บินเข้าประเทศ ภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และยังมี พ.ร.บ.โรคติดต่อ ที่ถือว่ายังมีอีกหลายด่านในการป้องกันโรคจึงขออย่ากังวล