7HD ร้อนออนไลน์

มท.สั่งทุกจังหวัด เข้มกักตัวคนที่เดินทางมาจากภูเก็ต หวั่นระบาดซ้ำ!

วันนี้ (10 พ.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ลงวันที่ 9 พ.ค. 2563 โดยระบุว่า ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 2565 ลงวันที่ 2 พ.ค. 2563 แจ้งว่าจังหวัดภูเก็ตอนุญาตให้ประชาชน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะการตกงานในจังหวัดภูเก็ตเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยให้จังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่านพิจารณาอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม สำหรับจังหวัดปลายทางซึ่งเป็นจังหวัดภูมิลำเนา ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค หากมีกรณีสงสัยให้พิจารณานำเข้าสู่กระบวนการกักกันตัว ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 9 พ.ค. 2563 พบผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นผู้เดินทางจากจังหวัดภูเก็ตที่เดินทางกลับจังหวัดภูมิลำเนา ฉะนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย หรือ ศบค.มท พิจารณาแล้ว ให้ทุกจังหวัดยังคงดำรงความสำคัญในการปฏิบัติในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยการกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ จังหวัดภูลำเนาหรือจังหวัดปลายทางในการเดินทางตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข