เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของ PEA ประเภทบ้านอยู่อาศัย

เช้านี้ที่หมอชิต - หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จึงได้ออกแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือประชาชน จากผลกระทบของโรคโควิด-19 เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 โดยใช้เดือนกุมภาพันธ์ เป็นหน่วยเดือนฐานในการคำนวณค่าไฟฟ้า

สำหรับผู้ใช้ไฟ หากใช้น้อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์ ให้จ่ายเท่าที่ใช้จริง ใช้ไม่เกิน 800 หน่วย ให้จ่ายเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ ระหว่าง 800-3,000 หน่วย จ่ายเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ บวกอีกร้อยละ 50 ของส่วนเกินจากเดือนกุมภาพันธ์ และถ้าใช้เกิน 3,000 หน่วยขึ้นไป จ่ายเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ บวกร้อยละ 70 ของส่วนเกินจากเดือนกุมภาพันธ์

ผู้ที่ชำระค่าไฟฟ้าของเดือนมีนาคม-เมษายนไปแล้ว PEA จะหักคืนเป็นส่วนลดของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ชำระของเดือนเมษายน สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคมนี้