7HD ร้อนออนไลน์

ศบค.เผยประชาชนคือผู้ตัดสินการผ่อนปรนในระยะ 2

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวมาตรการในการผ่อนปรนในระยะที่ 2 ว่า ในการผ่อนปรนแต่ละกิจการนั้นทาง ศบค.ก็มีความกังวลใจ จึงได้มีการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ก่อนจะตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นจากกระทรวงสาธารณสุข เอกชน เศรษฐกิจ สังคม เพื่อมาร่วมพิจารณาในการจะอนุญาตให้ผ่อนปรน

ส่วนจะมีมาตรการอะไรออกมาอีกนั้น ต้องดูที่ความร่วมมือของประชาชน หากประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การผ่อนปรนต่าง ๆ ก็จะเพิ่มมากขึ้น เพราะการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 จะประสบความสำเร็จได้นั้นอยู่ที่พี่น้องประชาชน